Allmänna Villkor

1. Allmänt​

Dessa allmänna villkor gäller mellan ViaLarm i Sverige AB ”Leverantören” och den kund ”Kunden” som beställt en eller flera av Leverantörens produkter eller tjänster enligt vad som framgår nedan. Leverantören och Kunden benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”. Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning på samtliga Leverantörens leveranser av produkter och tjänster till Kunden.​

2. Avtalsinnehåll​

Vid beställning av en produkt/tjänst skriver Kunden under ett Köpeavtal med Leverantören eller annan finansiell partner gällande betalning av varan/tjänst. Vid en eventuell konflikt mellan dessa avtal ska Köpeavtalet/hyresavtalet/ordersedel äga företräde.​

3. Personuppgifter​

Om personuppgifter behandlas inom ramen för utförda tjänster och levererade produkter är Leverantören i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med detta avtal och gällande lagstiftning. Kunden samtycker till att Leverantören hanterar dennes personuppgifter i samband med att Kunden lämnar sina personuppgifter. Leverantören kan komma att behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, och e-postadress. Syftet med att hantera dessa personuppgifter är att kunna fullgöra och administrera tjänsten samt för information- och marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kommer att sparas så länge det uppfyller ändamålet med hanteringen. Om Kunden önskar information om vilka uppgifter som registreras eller begära ändring av felaktig kan detta erhållas efter skriftlig begäran därom hos Leverantörens kundtjänst, ViaLarm i Sverige AB, Marsgatan 4, 543 30 Tibro.​

4. Ångerrätt​

Kund har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att kunden mottagit varan. Kund som vill utnyttja ångerrätten ska inom ramen för Ångerfristen kontakta leverantörens kundtjänst, på telefonnummer 0771-74 75 76 alternativt till e-post kundtjanst@vialarm.se. Kunden kan använda sig av ångerblankett som lämnats till Kund i samband med undertecknat avtal eller på Konsumentverkets hemsida. Det åligger Kunden att visa på att ångerrätten skett inom Ångerfristen. Vid nyttjande av ångerrätten ska Kunden ersätta Leverantören för eventuell värdeminskning som uppkommit till följd av att Kundens hantering av tjänsten skett i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskap och funktion.​

5. Avbokning​

För det fall Kunden vill avboka/boka om eller inte är hemma vid inbokad tid för​

montering ska detta meddelas till Leverantörens kundtjänst, per telefon eller e-post, minst 48 timmar innan tid för montering. Om Kunden inte avbokar/ombokar i rätt tid eller om Kunden inte är hemma vid utsatt tid förbehåller sig Leverantören rätten att debitera Kunden en avgift om 995 kronor, inklusive moms.​

6. Montering, underhåll och nedmontering​

Kunden förbinder sig att montera varan i enlighet med Leverantörens instruktion alternativt beställa installation via Leverantören. Instruktion finns bifogad i samband med leverans av varor. Montering på annat sätt kan innebära ett otillräckligt skydd. Leverantören frånsäger sig ansvar för de fall montering inte skett i enlighet med instruktioner. Kunden åtar sig att underhålla varan i enlighet med Leverantörens rekommenderade instruktion. Kunden ansvarar för att eventuella ombyggnader, ommöblering etc. inte påverkar varans funktion. Reparationsarbete så som målning och lagning vid installation, underhåll eller nedmontering av vara bekostas och ombesörjs av Kunden.​

7.  Vialarm videoanalys​

Leverantören erbjuder Kunden att ansluta sin larmanläggning till Acom HD Live kamera och då tillkommer en tjänstekostnad på 39kr/enhet och månad. I denna tjänst ingår molntjänst för lagring av videoklipp samt videoanalys.​

8. Produktgaranti​

Beställda produkter levereras med 1 års garanti mot fabrikationsfel. Har Vialarm larmtjänst tecknats gäller utökad produktgaranti om max tre (3) år för larmanläggning mot fabrikationsfel. Den utökade produktgarantin gäller endast vid Vialarm larmtjänst. Produktgaranti och utökad produktgaranti innebär att Leverantören reparerar eller byter ut defekta produkter utan materialkostnad för Kunden. Garantin gäller från installationsdatum. För det fall Vialarm larmtjänst sägs upp slutar utökad produktgaranti att gälla. Garanti omfattar inte fel som beror på Kundens oaktsamhet, bristande underhåll, felaktig hantering eller yttre påverkan.​

9. Övrigt​

Tillägg till och ändringar av Avtalet ska för att vara bindande upprättas skriftligen. Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra villkor i avtalet för att möta ändrade lagar, normer och regler. Utestående betalningar överstigande trettio (30) dagar ger Företaget rätt att tillfälligt koppla ur Tjänsterna efter föregående meddelande till Kunden. Kunden är dock fortfarande skyldig att betala för tjänsterna fram till den tidpunkt då de kopplas ur, inbegripet alla utestående belopp. Utebliven betalning som överskrider tre (3) månader anses som en väsentlig överträdelse av detta Avtal och ger därmed Företaget rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan efter föregående skriftligt meddelande. I samband med uppsägning av detta avtal har Företaget rätt att montera ned all skyltning.​

10. Lagval och tvistlösning​

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Uppstår en tvist ska i första hand parterna försöka komma överens. Kan parterna inte enas kan Kunden göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för det. I annat fall ska tvister som uppstår i anledning av detta Avtal avgöras i allmän domstol av tingsrätt som första instans.​

11. Larmcentral​

Leverantören erbjuder Kunden att ansluta sin larmanläggning till larmcentral för larmövervakning. Larmuppkoppling sker mot certifierad larmcentral som Leverantören har samarbetsavtal med. I larmcentralstjänsten ingår kostnadsfri väktarutryckning vid bekräftat inbrott eller brand, som styrks med kopia av Polisanmälan eller skadeanmälan till Försäkringsbolag. Önskar Kunden utryckning vid larmhändelse i övriga fall som ej är bekräftade som inbrott eller brand, orsakade av exempelvis, falsklarm, handhavandefel eller liknande, debiteras kunden för kostnaden i efterhand enligt var tid gällande prislista. Förutom vad som sägs i dessa avtalsvillkor regleras i tillämpliga delar Kundens (larminnehavarens) åligganden av Larmlagen (1983:1097).

 

12. Vialarms larmtjänster​

Leverantören erbjuder Kunden att teckna Vialarm larmtjänst. I Larmtjänsten ingår; förlängd produktgaranti upp till 3 år för larmanläggning (ej fjärrkontroll, utomhusprodukter, dörrlås eller standalone, max 1år). Garantin innebär att Leverantören byter ut eller reparerar defekta enheter utan materialkostnad för Kunden. Garantin gäller inte om anläggningen skadats avsiktligen eller genom vårdslöst handhavande. Vidare gäller ej garantin om skadan orsakats vid åtgärder i anläggningen utförda av annan än Leverantörens personal. I larmtjänsten ingår mesh system vid dem fallen där Vialarm anser att det är nödvändigt och vid uppsägning av larmtjänsten ska mesh systemet monteras ned och fabriks återställas och återlämnas till Leverantören inom 30 dagar, detta bekostas och ombesörjes av kund och om varan inte inkommer inom tidsperioden kan kunden komma att debiteras femtonhundra kronor. Vid på-plats-service hos kund debiteras framkörningsavgift enligt var tid gällande taxa. För servicearbete och reparation som inte är hänförligt till garantiåtaganden debiteras arbetskostnad efter var tid gällande taxa. I Vialarm larmtjänst ingår också, teknik och handhavande support genom kundtjänst under dagtid vardagar, uppkoppling till larmserver för fjärrsupport & diagnostik, uppdaterade larmdekaler och larmskyltar. I Vialarm larmtjänst ingår molntjänster, applikation och telematikkort (sim-kort) för larmöverföring. ​

13. Pris, betalningsmetoder och betalningsvillkor​

Tillämpliga priser, avgifter, betalningsmetoder och betalningsvillkor framgår av separat Köpeavtal med Leverantören eller aktuell finansiell partner. Kampanjpriser gäller under bindningstiden och därefter övergår dem till ordinarie priser.​

Avtalet för våra abonnemangstjänster Vialarm Larmtjänst,​

Vialarm Videoanalys och bredband knutet till detta avtal löper på ett (2) år (basperioden) räknat från installationsdatum. Avtalet löper på tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid därefter. (Uppsägningstiden är 3 månader före avtalets utgång för båda parter efter basperioden. Uppsägning skall ske skriftligt. I de fall man utnyttjar gratis period påbörjas basperioden vid första betalningstillfälle. Vialarm larmtjänst och liknande tjänster faktureras Månadsvis i förskott. Vid fakturering av abonnemangstjänster tillkommer administrationsavgift enligt var tid gällande taxa. Leverantören har rätt att ta ut påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen för faktura som inte betalas i tid av Kund. Leverantören förbehåller sig rätten att höja priser för abonnemangstjänster (Vialarm larmtjänst, Vialarm video analys och fast bredband via mobilnätet) motsvarande höjda kostnader från partners, leverantörer eller ökade personalkostnader. Leverantören förbehåller sig också rätten att årligen höja priser motsvarande förändring i konsumentprisindex.​

14. Ansvar​

Leverantören ansvarar inte för skada eller förlust som orsakas kunden vid inbrott eller inbrottsförsök. Leverantören är inte heller ansvarig för kostnader relaterat till utryckning av väktare eller annan vakthållning om inte annat avtalats skriftligen i gällande avtal. Leverantörens ansvar omfattar inte ren förmögenhetsskada, indirekt skada, skada mot tredjeman, eller följdskada som såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst. Framställer inte Kunden skriftligt anspråk till Leverantören inom en (1) månad från att Kunden fick kännedom om felet är Leverantören fri från ansvar. Leverantörens ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp som kan ersättas ur dennes ansvarsförsäkring. För det fall Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse har varit medvållande till skadan ska Leverantörens ansvar jämkas i motsvarande mån. Leverantörens ansvar för fel är begränsat till vad som anges i denna punkt. Leverantörer ansvarar inte för slitage, skruvhål, borrhål eller andra skador eller åverkan som kan komma att uppstå på kundens egendom vid installation av larmprodukter, dörrlås, kabeldragning m.m.​

15. Force Majeure​

Leverantören är befriad från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Parten inte rimligen kunnat förutse eller råda över.​

Som befriande omständighet ska bl. a. avses terrordåd, brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, sabotage, extrema väderförhållanden, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.​

16. Bredband via mobilnätet​

Mobilt bredband får endast användas i Sverige och vid dem tillfällena kunden bryter mot detta kan kunden komma att bli debiteras för kostnaden i efterhand enligt var tid gällande prislista. Bredbandet är i största grad till för att nyttjas till Vialarms tjänster. Tjänsten är till för att användas i normalt bruk enligt vad Vialarm anser är normalt bruk. Vid missbrukande av denna tjänst kan Vialarm komma att stänga av tjänsten med omedelbarverkan. ​

17. Flytt och överlåtelse av tjänsterna​

Om Kunden flyttar från Installationsadressen skall denna informera Företaget om att Kunden önskar säga upp tjänsterna eller om Kunden vill överföra larmsystemet och tjänsterna till sin nya bostad. Om Kunden önskar överföra Larmsystemet och Tjänsterna till sitt nya hem eller sin nya fastighet måste Kunden skriftligen (per e-post eller brev) underrätta Företaget med en månads varsel. Leverantören kommer hantera överföringen av Larmsystemet och tjänsten till den nya adressen vid en tidpunkt som fastställs tillsammans med Kunden, förutsatt att den nya adressen ligger inom Företagets täckningsområde och att det finns ett tillfredsställande GSM-nätverk på den nya adressen. För privat och företagskunder tillkommer en flyttkostnad enligt Företagets prislista.